ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ                                           Τήνος 20 Ιουνίου 2006

Αριθμ. Πρωτ.                                                
Αριθμ. Διεκπ.   
                      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

   Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου διακηρύσσει ότι την 18η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ιερού Ιδρύματος στην Τήνο από Επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979 πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ενοικίαση α)ενός ισογείου διαμερίσματος ιδιοκτησίας ΠΙΙΕΤ που βρίσκεται στην Αθήνα στην πολυκατοικία επί της οδού Ηρακλείτου 6, εμβαδού 90 m2 και β) ενός διαμερίσματος 4ου ορόφου του ΠΙΙΕΤ στην πολυκατοικία επί της οδού Φωκυλίδου 10, εμβαδού 43 m2.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

  1. Η διάρκεια των μισθώσεων είναι διετής, αρχίζει από την  ημερομηνία υπογραφής των συμφωνητικών μισθώσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2008.
  2. Πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος για το διαμέρισμα της οδού Ηρακλείτου ορίζεται στο ποσό των 1500 € στην κατάσταση που βρίσκεται και πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος για το διαμέρισμα της οδού Φωκυλίδου ορίζεται στο ποσό των 650 € στην κατάσταση που βρίσκεται.
  3. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται  την 1η κάθε μισθωτικού μήνα.
  4. Οι αντιστοιχούσες στο μίσθωμα κρατήσεις (3.6% χαρτόσημο και ΟΓΑ) καθώς και τα κοινόχρηστα έξοδα βαρύνουν τους μισθωτές.
  5. Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους κατά ποσοστό 5% κατ’ ελάχιστο ποσό.
  6. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για την συντήρησή του. Κάθε προσθήκη κατά την διάρκεια της μισθώσεως που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή παραμένει εις όφελος του ακινήτου. Προηγουμένως όμως θα πρέπει να ειδοποιείται η Επιτροπή μετά σύμφωνη γνώμη της οποίας θα λαμβάνει χώρα η προσθήκη.
  7. Το πρακτικό των διαγωνισμών μετά την γνωμάτευση της Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος υπόκειται στην έγκριση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
  8. Οι πλειοδότης και ενοικιαστές οφείλουν με την κοινοποίηση σ’ αυτούς της εγκρίσεως να προσέλθουν για την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων.
  9. Οι προσφορές θα στέλνονται στην Τήνο, στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “δια τον διαγωνισμό ενοικιάσεως διαμερίσματος, ιδιοκτησίας ΠΙΙΕΤ επί της οδού Ηρακλείτου ή Φωκυλίδου αντίστοιχα” μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας τηλ. 2283-022256, 22336 κ. Κορνάρο και στο τηλ. 2103606531 κ. Δημήτριο Σιώτο Δικηγόρο Ηρακλείτου-6- Αθήνα.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Δ/σας Επιτροπής

Ιωάννης Πολατσίδης

Home

Back

11/08/06


6KB) The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.