Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         Ξινάρα   28  Μαΐου  2009
ΕΠΑΡΧΙΑ  ΤΗΝΟΥ                                                                                Αριθ. Πρωτ. –   3236   -
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ                                                                  Αριθ. Συνεδρίασης  7/2009
Ταχ. Δ/νση: Ξινάρα Τήνου 84200
Τηλ- 22833 60200

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ  ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ  ΤΗΝΟΥ

Προς:

 Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96  του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” σας καλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου μας, στις 2 Ιουνίου 2009,_ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 σε Συνεδρίαση για να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης «Προμήθεια ελαστικών πλακών ασφαλείας διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 * 0,50m ».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 10335/4407/22-4-2009 έγγραφο του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Π.Ν.Α.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης «Προμήθεια 30 ιστών φωτισμού με παραδοσιακά φανάρια και 30 βάσεις».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 10333/4406/22-4-2009 έγγραφο του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Π.Ν.Α.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Επανάχρηση και Επέκταση Δημοτικού Σχολείου σε μουσείο Κ. Τσόκλη».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 8971/3894/23-4-2009 έγγραφο του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Π.Ν.Α.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας εκσκαφής στην ΔΕΗ Τήνου, προκειμένου να κατασκευαστεί έργο υπογειοποίησης εναέριου δικτύου στον οικισμό Υστερνίων Τ.Δ. Υστερνίων Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 50092/30-3-2009 έγγραφο της ΔΕΗ Τήνου.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης διαγραφής αχρεωστήτως βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης, αποχέτευσης- παγίων κλπ.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου στη περιοχή «Αξαός» του Τ.Δ. Στενής και εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης ηλεκτροδότησης πλατείας Αγίου Νικολάου οικισμού Στενής Τ.Δ. Στενής και εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ του Διαγωνισμού «Σχέδιο Χωρικής οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Εξωμβούργου Τήνου», σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης έγκρισης συνεδριάσεων των μελών της επιτροπής του Διαγωνισμού «Σχέδιο Χωρικής οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Εξωμβούργου Τήνου», προκειμένου να γίνει η πληρωμή τους.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης ασφάλισης κλειστού φορτηγού Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του χώρου εναπόθεσης των στερεών αποβλήτων που βρίσκεται στην περιοχή «Τσικνιά» του Τ.Δ. Στενής, με το Δήμο Τήνου.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης ύψους 15.400,00€ από το ΥΠΕΣΔΔΑ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία 2009).
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 13581/5761/14-5-2009  έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση αιτήματος Δαπέργολα Γεράσιμου  σχετικά με υπάρχοντα προβλήματα στον οικισμό Κιονίων του Τ.Δ. Κτικάδου Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.
Σχετ: Η από 19/8/2008 αίτηση του Δαπέργολα Γεράσιμου.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης γνωμοδότησης για την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου σχιστόλιθων πλακών στη θέση «Σκούγιου» της περιοχής Πατέλες του Δήμου Εξωμβούργου νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΥΤΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 494/16-4-2009  έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης κατανομής ΣΑΤΑ 2009 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης ορισμού μελών επιτροπών για την διενέργεια διαγωνισμών των έργων: Α) «Πλακοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οικισμών Τ.Δ. Κώμης» και Β) «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών οδών Τ.Δ. Στενής».

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης υποβολής φακέλου – αίτησης Τεχνικού Δελτίου έργου στο ΟΠΑΑΧ, με τίτλο: «Πληροφόρηση, Τουριστική Προβολή, Ανάδειξη Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης υποβολής φακέλου – αίτησης Τεχνικού Δελτίου έργου στο ΟΠΑΑΧ, με τίτλο: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Εξωμβούργου».

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ζαλώνης ΙωάννηςBack
- Home
Στατιστικά της ΤήνουTraffic stats of portal www.tinos.biz