Τήνος, 3 Ιουνίου 2009

Αρ. πρωτ. 162

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού, Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει θέση λογιστή, μερικής απασχόλησης. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι:

1. Πτυχιούχος Α.Ε.Ι., ή τουλάχιστον Τ.Ε.Ι., Οικονομικών ή Δημόσιας Διοίκησης-Λογιστικής.

2. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.

3. Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

4. Προϋπηρεσία σε ανάλογου μεγέθους οικονομικές και λογιστικές μονάδες, και με εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.

Θα προτιμηθεί υποψήφιος με δικαίωμα υπογραφής σε ανάλογες οικονομικές καταστάσεις Ιδρυμάτων. Σε περίπτωση μη εμφάνισης υποψηφίου με προϋπηρεσία, θα προτιμηθεί γνώστης συστήματος λογιστικής μηχανογράφησης.

Αρχικά θα υπογραφεί σύμβαση ενός έτους με προοπτική ανανέωσής της.

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

        α) αίτηση του/ της ενδιαφερομένου/ης,

        β) βιογραφικό σημείωμα,

        γ) αντίγραφο πτυχίου,

        γ) βεβαιωτικά προϋπηρεσίας και συστατικές επιστολές,

        ε) για τους άρρενες υποψηφίους, απολυτήριο στρατού.

Σε περίπτωση λογιστικών γραφείων πρέπει να προσδιορίζεται η εμπειρία στη διαχείριση οικονομικών στοιχείων Ιδρυμάτων και στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.

 

Οι φάκελοι θα υποβάλλονται προσωπικά ή ταχυδρομικά έως την 12η Ιουνίου 2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη: 

Γραμματεία Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού,

Παραλία Τήνου, 842 00, Τήνος

Tel. +30 2283029070 / Fax +30 2283029134

E-mail: info@itip.gr.

 

 

                                                                      

    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟBack - Home

Στατιστικά της ΤήνουTraffic stats of portal www.tinos.biz