ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 3300


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:


Προσφέρονται για εκμίσθωση με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από τον Δήμο Τήνου οι παρακάτω παραλίες:

Θέση 1 .- Περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑ» : Τμήμα έμπροσθεν του καταστήματος Πλώρη, διαστάσεων 3,5 x 30 δηλαδή 105 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5,87 € ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Θέση 2 .- Περιοχή «Αγκάλη» : Τμήμα έμπροσθεν του καταστήματος «Παιδότοπος», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΩ ΚΑΤΩ», διαστάσεων 3,00 χ 20, δηλαδή 60,00 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 8,80 € ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Θέση 3. - Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ – ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ»: Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου στην περιοχή Βρέκαστρο και σε απόσταση 40 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 12,5 x 40, δηλαδή 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 11,54 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 4.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ»:  Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου στην περιοχή Αγ. Φωκάς  και σε απόσταση 100 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 5 x 20, δηλαδή 100 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 11,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 5 .- Περιοχή «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» : Τμήμα έμπροσθεν του δρόμου που οδηγεί από την ταβέρνα Γιαλός προς την παραλία και προς τα δυτικά της παραλίας προς το Σκυλαντάρ σε απόσταση 35 μέτρων από τη Χερσόνησο Αποκοφτού, διαστάσεων 12,5 x 35, δηλαδή 437,50 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 9,23 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 6 .- Περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΟ»: Τμήμα στα ανατολικά του λόφου «Αποκοφτό» και σε απόσταση 15 μέτρων από τη Χερσόνησο «Αποκοφτό», διαστάσεων 12,5 x 35, δηλαδή 437,50  τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 6,30 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 9 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 έως 13.00 και ανά μισή ώρα για κάθε παραλία ως άνω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Μεγαλόχαρης 24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, όπως αυτή έχει ορισθεί με την με αριθ. 12/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διάρκεια Μισθώσεως : από υπογραφής μισθωτηρίου μέχρι 31-12-2009.

Προϋποθέσεις συμμετοχής : α) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων στη δημοπρασία έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) επί του ανωτέρω ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζομένου στα μισθώματα ενός έτους, ως εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία, γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δ) Βεβαίωση ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Τήνου και ε) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα τους.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Τήνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 16η Ιουνίου  2009,  την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

 

Τήνος 28  Μαΐου  2009

Ο Δήμαρχος Τήνου

 

 Σίμος Ορφανός


Back - Home