ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

 

  Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου έχουσα υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. 83590/Α1/25-01-2007 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
 2. Τις υπ΄ αριθμ. Φ110/721/7728 της 25-10-2007 & Φ110/749/7741 της 30-10-2007 εκθέσεις εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 59-63 του ΠΔ 715/1979.
 4. Απόφασή της από την 7/2009 συνεδρίαση (θέμα 9 ο)

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

εκθέτει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-63 του ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979), τα κατωτέρω περιγραφόμενα ακίνητα ιδιοκτησίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, που βρίσκονται στο Βόλο και στην Αθήνα :
Α) Διαμέρισμα (Β3) εμβαδού 36,15 m2 στον 3ο όροφο πολυκατοικίας επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Βλαχάβα 17-21 (σήμερα 25) στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Βόλου.
Ελάχιστος όρος προσφοράς για το ανωτέρω ακίνητο ορίσθηκε το ποσό των 35.000 €.
Β) Διαμέρισμα (Α4) εμβαδού 35,00 m2 που βρίσκεται στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Πιπίνου 33-35 του Δήμου Αθηναίων.
Ελάχιστος όρος προσφοράς για το ανωτέρω ακίνητο ορίσθηκε το ποσό των 33.000 €.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί για το λόγο αυτό με απόφαση της Διοικ. Επιτροπής (παρ. 2 άρθρ. 26 ΠΔ 715/79), με τους ακόλουθους όρους :

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Οικονομική προσφορά στην οποία πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά σε ποιο από τα ακίνητα αναφέρεται.
 2. Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ίση με 1/20 του ελαχίστου όρου της διακήρυξης, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και σύνταξης συμβολαίου πώλησης, η οποία επιστρέφεται μετά τη σύνταξη του συμβολαίου πώλησης για τον πλειοδότη ή εντός πέντε (5) ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, για όσους δεν πλειοδότησαν.
 3. Δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της διακήρυξης.
 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ενδιαφερομένου.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και για περισσότερα από ένα ακίνητα του παρόντος διαγωνισμού, υποβάλλοντας όμως όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ξεχωριστά για το καθένα.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους τις προσφορές τους ή να τις ταχυδρομήσουν εμπρόθεσμα μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 (ημερομηνία λήξης χρόνου προθεσμίας υποβολής προσφορών) στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου - ΤΚ 84200 – Τήνος. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, ο φάκελος ν’ αναγράφει εξωτερικά τη δημοπρασία ποίου ακινήτου αφορά η προσφορά.
 7. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η τριμελής επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές κατά ακίνητο, θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και θα αποφασίσει ποιες απ΄ αυτές γίνονται δεκτές τις οποίες θα καταγράψει κατά σειρά πλειοδοσίας.
 8. Η δημοπρασία για το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων κι έχει υποβληθεί γραπτή προσφορά από περισσότερους του ενός ενδιαφερομένους , θα συνεχισθεί στην Αθήνα, στο Γραφείο του Δικηγόρου κ. Δημήτριου Σιώτου στην οδό Ηρακλείτου 6 – Κολωνάκι με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία μόνο μεταξύ των ενδιαφερόμενων που οι προσφορές τους αυτές έχουν γίνει δεκτές. Για το ακίνητο που βρίσκεται στο Βόλο, θα εφαρμοσθεί η ίδια διαδικασία σε χώρο που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.
 9. Η ακριβής ώρα διεξαγωγής και η διάρκεια της προφορικής δημοπρασίας για κάθε ακίνητο, θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερόμενους των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές μετά την εξέτασή τους από την τριμελή επιτροπή.
 10. Κατά την έναρξη της διαδικασίας αυτής, ο Πρόεδρος της επιτροπής θα ανακοινώνει τις αρχικά γραπτώς υποβληθείσες προσφορές των ενδιαφερόμενων για κάθε ακίνητο και θα συνεχίζεται ο διαγωνισμός διά προφορικών προσφορών μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη.
 11. Κατά τη διαδικασία συνέχισης του διαγωνισμού με προφορική δημοπρασία, η τιμή εκκίνησης για κάθε ακίνητο θα είναι αυτή της υψηλότερης γραπτής προσφοράς.
 12. Κάθε προσφορά θα είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει τον τελευταίο.
 13. Κάθε προσφορά θα είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης τουλάχιστον 2% του ελαχίστου ορίου.
 14. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει κατά την έναρξη της δημοπρασίας παρουσιάζοντας προς τούτο σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος αγοραστής.
 15. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν προσέλθουν κατά τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής της προφορικής δημοπρασίας ή προσέλθουν χωρίς να κάνουν άλλη προσφορά ανώτερη της μεγαλύτερης γραπτώς υποβληθείσας, εξακολουθούν να ισχύουν οι γραπτώς υποβληθείσες προσφορές τους και επ΄ αυτών θα αποφασίσει τελικώς η τριμελής επιτροπή.
 16. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, η κατάσταση καταχώρησης προσφορών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τελικού πρακτικού και περιέχει καταχωρημένες τις γραπτές και προφορικές προσφορές, υπογράφεται υποχρεωτικά από την Επιτροπή και τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν δεν υπάρξουν προφορικές προσφορές μέχρι το τέλος της προφορικής δημοπρασίας, η κατάσταση κλείνει με τις καταχωρημένες γραπτές προσφορές και υπογράφεται από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

 1. Η τριμελής επιτροπή του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση και της ανωτέρω προφορικής δημοπρασίας, θα συντάξει πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού, το οποίο και θα υποβληθεί για έγκριση στη Διοικ. Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
 2. Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας, η σύμβαση αγοροπωλησίας θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά και από το χρόνο αυτό αρχίζει ο κίνδυνος του πράγματος σε βάρος του αγοραστή.
 3. Το Π.Ι.Ι.Ε.Τ δεν ευθύνεται απέναντι του αγοραστή για τη γενική κατάσταση του ακινήτου ή τα βάρη που μπορεί να υπάρχουν σ΄ αυτό. Σε περίπτωση εκνίκησης επιστρέφεται το τίμημα που καταβλήθηκε. Σε μερική εκνίκηση επιστρέφεται ανάλογο ποσό που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή του αγοραστή στα δικαστήρια. Σε περίπτωση ενυπόθηκων χρεών, εγγραφής προσημείωσης, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ., το ποσό του χρέους με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στο όνομα του δανειστή και το ακίνητο μεταβιβάζεται ελεύθερο στον αγοραστή.
 4. Το τίμημα καταβάλλεται σε μετρητά ολόκληρο μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποίησης στον αγοραστή της έγκρισης των πρακτικών, ο οποίος οφείλει εντός της ίδιας προθεσμίας να προσέλθει για την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου. Μετά την καταβολή του τιμήματος και την υπογραφή του συμβολαίου επιστρέφεται το γραμμάτιο Παρακαταθηκών & Δανείων ή η εγγυητική επιστολή τράπεζας που κατατέθηκαν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Μπορεί το τίμημα να καταβληθεί και σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες έντοκες δόσεις με το νόμιμο επιτόκιο. Στην περίπτωση αυτή, η 1η δόση καταβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποίησης της έγκρισης των πρακτικών, μόλις δε υπογραφεί και το συμβόλαιο αγοραπωλησίας, επιστρέφεται το γραμμάτιο Παρακαταθηκών & Δανείων ή η εγγυητική επιστολή της τράπεζας. Για την ασφάλεια όμως της πληρωμής της 2ης δόσης, γράφεται υποθήκη στο εκποιούμενο ακίνητο με δαπάνη του αγοραστή και εξαλείφεται μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος και των τόκων αυτού. Επίσης ενεργείται ασφάλιση του ακινήτου με φροντίδα και δαπάνη του αγοραστή, ο οποίος γίνεται υπεύθυνος (υπέγγυος) στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. για το ποσό της ασφάλειας προς αποπληρωμή του τιμήματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης κάποιας δόσης του τιμήματος, γίνονται απαιτητές και οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις και το ποσό αυτών με τους οφειλόμενους συμβατικούς τόκους και τόκους υπερημερίας βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο και εισπράττεται από τον αγοραστή ή του τυχόν τρίτου δικαιούχου του ακινήτου για αναγκαστική εκτέλεση του συμβολαίου αγοραπωλησίας χωρίς δικαστική μεσολάβηση, κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
 5. Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα ή την πρώτη δόση αυτού ή δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας εντός των ανωτέρω οριζομένων κατά περίπτωση προθεσμιών, η αγοροπωλησία θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη και η προκαταβολή 1/20 του ελάχιστου όρου προσφοράς καταπίπτει και αποδίδεται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και το ακίνητο εκτίθεται πάλι σε δημοπρασία εκποίησης σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, καταλογιζόμενης σ΄ αυτόν και εισπραττόμενης κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, της διαφοράς που τυχόν προκύψει σε περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερου τιμήματος εκποίησης, ενώ αν επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα, η επιπλέον διαφορά περιέρχεται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. Επίσης υπέρ του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. καταπίπτει και η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας αμέσως μετά την κατακύρωσή τους.
 6. Τα έξοδα δημοσιεύσεως των διακηρύξεων, τα έξοδα εκτίμησης του ακινήτου από το Σ.Ο.Ε, τα τέλη χαρτοσήμου του μεταβιβαστικού (πωλητηρίου) συμβολαίου, τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, ως και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης, βαρύνουν τον αγοραστή μονομερώς.
 7. Η έγκριση ή ακύρωση του πρακτικού δημοπρασίας, ανήκει στην κρίση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
 8. Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη.
 9. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να επισκεφθούν τα ακίνητα για τα οποία ενδιαφέρονται ή χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή χορήγηση της αναλυτικής διακήρυξης, θα απευθύνονται στην Υπηρεσία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου στο τηλ. 22830-22896, 22256 κ. Ι. Αλικάρη ή κ. Α. Ανταλή.

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Ευάγγελος Παρασκευάς - Γκίζης

Back - Home