2 Ιουλίου 2009

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας 2 μηνών .

 

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στο Δήμο Τήνου έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ' αριθμ.10/173/14531/30-06-2009 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 33/2006 ΠΥΣ.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ.508/1988.
  3. Απόφαση από την 16/1.7.2009 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εξήντα ενός (61) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών του (Επιμελητές Ιερών Ναών, Μουσείων, Εκθέσεων, Καθαριστών Συγκροτήματος) για χρονικό διάστημα 2 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ. κ του Ν.2190/1994  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του ν. 2738/1999.

  1. Επιμελητές - επιμελήτριες τριάντα (31) άτομα κατηγορίας Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) επιμελητές, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, για απασχόληση σε θέσεις των Ιερών Ναών του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών της υπηρεσίας (όπως βοηθοί Εικονοφύλακα, νεωκόρου, ψάλτη και απασχόληση σε μέτρα τάξεως εντός του Ι. Ναού της Ευαγγελιστρίας).
  2. Εργάτες-εργάτριες τριάντα (30) άτομα, εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) εργάτες, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας) για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών & αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς & επισκευές, καθαρισμός και επιμέλεια πάρκων και αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.).

Για τις θέσεις εργατών – εργατριών δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει :

-Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α).

 

 -Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1944 μέχρι 1991.

 -Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

-Να είναι υγιείς .

     Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, έχουν δικαίωμα να προσληφθούν, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις οφείλουν όμως να εφοδιαστούν από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, με άδεια εργασίας ανηλίκου, αντίγραφο της οποίας πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (αρμόδια κ. Α. Σανταμούρη) εντός προθεσμίας 10 ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των Ο.Τ.Α. Τήνου.

 Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει:

A. Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας.

1) Ειδικό έντυπο αίτησης υποβολής υποψηφιότητας το οποίο θα χορηγείται από την υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε Τήνου

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που τα αναφέρει.

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου η διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος ανεξαρτήτως ειδικότητας. ( Αφορά μόνο  υποψηφίους θέσεων Επιμελητών).

4)Βεβαίωση Ο.Τ.Α περί μόνιμης κατοικίας.

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ.

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το χρονικό διάστημα από 16-09-2008 μέχρι 16-07-2009, ημερομηνία έναρξης της εποχικής απασχόλησης, δεν έχει απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου.

Σε περίπτωση απασχόλησης, να δηλώνεται η υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και η ακριβής χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη).

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 164/2004, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες συνολικά για συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ του ιδίου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι πρέπει για το χρονικό διάστημα από το έτος 2005 μέχρι την 16-07-2009 να μην έχουν εργασθεί στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. πλέον των 22 μηνών συνολικά.

Β. Δικαιολογητικά για την απόδειξη πρόσθετων ιδιοτήτων.

  1.   Για τον  υποψήφιο που επικαλείται στο ειδικό έντυπο αίτησης ότι είναι Τήνιος ή  Τήνιος στην καταγωγή από έναν τουλάχιστον γονέα:

 Απαιτείται ως αποδεικτικό στοιχείο πιστοποιητικό εγγραφής του στο Δημοτολόγιο των Ο.Τ.Α Τήνου  ή  αντίστοιχο πιστοποιητικό του γονέα ή των γονέων που είναι Τήνιοι.   

    Τα πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας και ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή των γονέων του που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α4, και Β1 , και εκδίδονται από τους κατά περίπτωση Ο.Τ.Α, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος, εφόσον ο υποψήφιος στην αίτησή του επικαλείται κάποιες από τις ιδιότητες που αποδεικνύονται με αυτά.

 

 Η επιλογή θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή που ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συνέντευξη των υποψηφίων αν κριθεί σκόπιμο. Αυτή θα πραγματοποιηθεί για τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί, ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής στα γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ σε χρόνο που θα τους γνωστοποιηθεί.

Τυχόν ιδιαίτερα προσόντα στο πρόσωπο των υποψηφίων π.χ. γνώση ξένης γλώσσας κλπ. ή κοινωνικών κριτηρίων θα ληφθούν υπόψη εφόσον προσκομιστούν τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία (πιστοποιητικό, βεβαιώσεις κλπ.).

Η πρόσληψη θα γίνει με βάση την σειρά κατάταξης όπως αυτή θα προκύπτει από το πρακτικό επιλογής της Διοικούσας Επιτροπής.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) μήνες, η εβδομαδιαία απασχόληση  θα είναι 6ημερη και θα πραγματοποιείται εκτός των καθημερινών και σε Κυριακές ή Αργίες, για τις οποίες θα καταβάλλονται οι νόμιμες επιπρόσθετες αποζημιώσεις.

Η αμοιβή  των εργαζομένων θα  πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Ιερού Ιδρύματος και των καταστημάτων των Ο.Τ.Α Τήνου.

Back - Home

Information on Tinos Island, Cyclades, Greece

Traffic stats of portal www.tinos.biz