Tinos photoalbum

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στο Δήμο Τήνου έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ' αριθμ.10/154/7970/12-05-2008 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 33/2006 ΠΥΣ.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.508/1988.
 3. Απόφαση από την 14/30-05-2008 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Ανακοινώνει

 

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πενήντα ενός (51) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών του (Επιμελητές Ιερών Ναών, Μουσείων, Εκθέσεων, Καθαριστών Συγκροτήματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994  (εδαφ. η, παρ.2).

 1. Επιμελητές - επιμελήτριες τριάντα (30) άτομα με  απολυτήριο τίτλο Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) επιμελητές, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, για απασχόληση σε θέσεις των Ιερών Ναών του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών της υπηρεσίας (όπως βοηθοί Εικονοφύλακα, νεωκόρου, ψάλτη και απασχόληση σε μέτρα τάξεως εντός του Ι. Ναού της Ευαγγελιστρίας).
 2. Εργάτες-εργάτριες είκοσι ένα (21) άτομα, εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) εργάτες, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας) για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών & αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς & επισκευές, καθαρισμός και επιμέλεια πάρκων και αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.).

Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18-65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1943 μέχρι 1990.
Υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, έχουν δικαίωμα να προσληφθούν, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, οφείλουν όμως να εφοδιαστούν από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, με άδεια εργασίας ανηλίκου, αντίγραφο της οποίας πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους.
Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α).
Να είναι υγιείς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (αρμόδια κ. Α. Σανταμούρη) εντός προθεσμίας 15 ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των Ο.Τ.Α. Τήνου.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που τα αναφέρει.

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται).
 2. Βεβαίωση Ο.Τ.Α περί μόνιμης κατοικίας.
 3. Πιστοποιητικό Ο.Τ.Α από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αιτών είναι Τήνιος.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το χρονικό διάστημα από 16-10-2007 μέχρι 01-07-2008, ημερομηνία έναρξης της εποχικής απασχόλησης, δεν έχει απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου.

Σε περίπτωση απασχόλησης, να δηλώνεται η υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και η ακριβής χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη).
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 164/2004, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες για συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ του ιδίου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι πρέπει για το χρονικό διάστημα από το έτος 2005 μέχρι την 01-07-2008 να μην έχουν εργασθεί στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. πλέον των 20,5 μηνών συνολικά.

 1. Η επιλογή θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή που ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συνέντευξη του υποψηφίου, αν κριθεί σκόπιμο. Αυτή θα πραγματοποιηθεί για τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί, ενώπιον της Διοικ. Επιτροπής στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. σε χρόνο που θα τους γνωστοποιηθεί.
 2. Η πρόσληψη θα γίνει με βάση το πρακτικό επιλογής της Διοικούσας Επιτροπής.
 3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρεις & ήμισυ (3,5) μήνες και η εβδομαδιαία απασχόληση 6ημερη.
 4. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Ιερού Ιδρύματος και των καταστημάτων των Ο.Τ.Α Τήνου.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

 

Ευάγγελος Σημαντήρης


Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece